ASSEMBLEA 2019

Benvolgudes sòcies i Benvolguts socis
Com bé sabeu els Estatuts del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat estableixen que la Junta es renovarà cada 3 anys a través de la votació en l’assemblea:

Capítol IV. La Junta Directiva
Article XIV
1) La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Els seus membres han de ser persones associades de l’entitat i són elegits per votació de l’Assemblea General. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i tants vicepresidents/tes com comissions es creïn, sense que això hagi de suposar un increment del nombre màxim de membres de la junta (18 membres). Els càrrecs de president, secretari i tresorer han de ser exercits per persones diferents.
2) Els càrrecs que afecten la presidència, la primera vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies s’elegiran individualment per votació de l’Assemblea General cada tres anys. Posteriorment, la mateixa Junta Directiva escollida per l’assemblea, decidirà d’entre els seus vocals quins hauran d’exercir els càrrecs restants de vicepresidents, que actuaran com a presidents de les comissions de treball de l’entitat. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
Estatuts del CECBLL

Atès que la darrera renovació de la Junta es va fer el 2016, enguany toca convocar de nou eleccions.
És per això que, d’acord amb el que preveu el document “Bases per a la presentació de candidatures a la Junta Directiva del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat”1 i d’acord amb la Junta Directiva, convoco eleccions i així ho faig conèixer a la totalitat dels socis i les sòcies de l’entitat amb un termini de temps oportú per tal que tots els que ho desitgin puguin presentar la seva candidatura i per tal que el conjunt dels associats pugui exercir el seu dret a vot el dia 15 de març en Assemblea General.
Rebeu una cordial salutació,

M. Luz Retuerta Jiménez
Secretària de Junta
Sant Feliu de Llobregat a 22 de febrer de 2019