IMPACTE AMBIENTAL DEL MALBARATAMENT I ELS RESIDUS ALIMENTARIS