Condicions generals de contratació

Introducció
Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de productes (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web cecbll.cat, propietat de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT sota la marca comercial de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes. CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i ho tindrà a disposició de l’USUARI per si aquest li ho sol·licita.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts contractants
D’una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l’USUARI és CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, amb domicili social a Carrer Estelí, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), NIF G08890659 i amb telèfon d’atenció al client 936663527.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant les seves dades, sobre les quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

 

Rectificació de les dades
Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu cecbll@llobregat.info perquè CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT els corregeixi el més aviat possible.

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.

 

Procediment de contractació
L’USUARI, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent de les seves dades i a no posar-les a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de comandes.
 3. Dret de desestiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 

2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES
El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant empreses de missatgeria (POSTAL EXPRESS, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

L’enviament s’efectuarà un cop s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament de la comanda.

El termini d’entrega es comprèn entre 2 i 6 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. La data prevista d’enviament i lliurament es subministraran prèviament a la confirmació de la comanda.

Falta d’execució del contracte a distància
En cas de no poder executar el contracte perquè el producte contractat no estigui disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

El PRESTADOR respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament de la comanda, podent l’USUARI, mitjançant una simple declaració, exigir-li l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits l’USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.

L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte adquirit fins que el PRESTADOR compleixi amb les obligacions establertes en aquest contracte.

Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

 

3. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment: https: //cecbll.cat /formulario-solicitud-desistimiento.pdf
L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la formalització del contracte de compravenda en cas d’una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial (article 103 del RDL, 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries).

El dret de desistiment no és aplicable (art. 103 RDL 1/2007, de 16 de novembre) als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de dessestiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de dessestiment.

c) El subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i l’usuari o clarament

d) El subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions de mercat que l’empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari proporciona serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment deurà aplicar-se als referits serveis o béns addicionals.

i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents de la de servir d’habitatge, transport de productes, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, per correu electrònic a cecbll@llobregat.info, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

Un cop l’USUARI hagi estat autoritzat per fer la devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, Carrer Estelí, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

 

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
Carrer Estelí, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 936663527
E-mail: cecbll@llobregat.info

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. FORÇA MAJOR 

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

 

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació. L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

 

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’ha d’enviar en format paper juntament amb el producte adquirit. Es pot descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 936663527 o a través del correu electrònic a l’adreça cecbll@llobregat.info.

 

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contrari.

Existeix una despesa fixa de 6 € per a qualsevol enviament.

 

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit . La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur
 • Transferència bancaria

Mesures de seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, i que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

 

11. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 • Selecció dels productes a comprar que son inclosos a la cistella de la compra.
 • Al final del procés, fem clic en el botó “Visualitza la cistella” per accedir a la pàgina de resum de la comanda.
 • Al final de la pàgina de la cistella de compra, s’ha de fer clic en el botó “Vés a caixa” i incloure les dades personals.
 • Una vegada que clicat el botó “Realitzar la comanda”, serà redirigit a la pàgina de REDSYS que gestiona el pagament on-line.

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)
Prèviament a la confirmació de la comanda es subministrarà informació sobre l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

 

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis i a la formació, en la seva totalitat o en part, quan l’USUARI no compleixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

 

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

 

Article 114. Principis generals.
El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, i a respondre davant seu de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte.

 

Article 115. Àmbit d’aplicació. 

 1. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar.
 2. El que preveu aquest títol no és aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l’aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, i a l’electricitat. Tampoc és aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a la qual els consumidors i usuaris puguin assistir

 

Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte.

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:

a) S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la formalització del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a l’ús esmentat.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari fundadament pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si s’escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o a l’etiqueta. El venedor no queda obligat per aquestes declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia esperar raonablement que conegués la declaració en qüestió, que la declaració havia estat corregida en el moment de la formalització del contracte o que la declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.

2. La falta de conformitat que resulti d’una instal·lació incorrecta del producte s’equipara a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda o subministrament que regula l’article 115.1 i hagi estat realitzada pel venedor o sota la seva responsabilitat, o pel consumidor i usuari quan la instal·lació defectuosa sigui deguda a un error en les instruccions d’instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut fundadament ignorar en el moment de la formalització del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i

 

Article 117. Incompatibilitat d’accions.

L’exercici de les accions que preveu aquest títol és incompatible amb l’exercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda.

En tot cas, el consumidor i usuari té dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat.

 

Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor i usuari.

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu aquest títol.

 

Article 119. Reparació i substitució del producte.

 1. Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui al venedor l’opció elegida, les dues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió del consumidor i usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent per als casos en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.
 2. Es considera desproporcionada la forma de sanejament que en comparació de l’altra imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i usuari.

Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament.

 

Article 120. Règim jurídic de la reparació o substitució del producte.

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents:

 1. Són gratuïtes per al consumidor i La gratuïtat comprèn les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.
 2. S’han de portar a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al consumidor i usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i de la finalitat que tenien per al consumidor i usuari.
 3. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article 123. El període de suspensió comença des que el consumidor i usuari posa el producte a disposició del venedor i conclou amb el lliurament al consumidor i usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que en van motivar la reparació, i es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialmentcmanifestat.
 4. Si un cop conclosa la reparació i lliurat el producte aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la substitució del producte, llevat que aquesta opció sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.
 5. La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article 123 des de l’exercici de l’opció pel consumidor i usuari fins al lliurament del nou Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, l’article 123.1, paràgraf segon.
 6. Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la reparació del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.
 7. El consumidor i usuari no pot exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

 

Article 123. Terminis.

 1. El venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor i usuari poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior.
 2. El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerciti el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del dret.

De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor ha de lliurar al consumidor o usuari la justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si s’escau, la reparació efectuada.

 1. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.
 2. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i usuari, no obstant això, és responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació.

Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

 

Article 124. Acció contra el productor. 

Quan al consumidor i usuari li sigui impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se al venedor per la falta de conformitat dels productes amb el contracte pot reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, als efectes d’aquest títol, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per al venedor, el productor ha de respondre per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

Qui hagi respost davant del consumidor i usuari disposa del termini d’un any per repetir davant el responsable de la falta de conformitat. El termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.

 

 

Informació sobre les garanties de la venda de béns de consum

Béns regulats per la llei

La Llei de Garanties s’aplica sobre els béns mobles de consum privat, és a dir, els béns de consum: des d’un electrodomèstic fins a un vehicle, passant per mobles, objectes de tot tipus, fins i tot obres d’art. Queden eliminats els serveis i els béns immobles, per la seva naturalesa.

La Llei exclou la compra-venda entre particulars.

Per als béns de consum nous, la garantia és de dos anys, mentre que per als productes de segona mà, la garantia és d’un any. Durant els sis primers mesos de garantia d’un producte nou, es pressuposa que el dany és de fàbrica i el venedor ha d’assumir totes les despeses de reparació, tant les peces, com el trasllat i les hores de treball. El temps de garantia quedarà en suspensió durant el temps que el producte o objecte estiguireparant-se.

 

Producte en bon estat

La llei considera que un consumidor s’ha de sentir satisfet amb el producte adquirit si compleix els requisits següents: el producte s’ajusta a la descripció donada pel venedor i té les qualitats manifestades per mitjà d’una demostració o model. També ha de servir per al que s’indica tant enel manual d’instruccions com en les indicacions verbals pronunciades pel venedor o en un vídeo demostratiu. També serveixen com a ús habitual la publicitat, les indicacions reflectides en una etiqueta o un ús que vingui donat per les característiques pròpies del producte. També ha de ser aixíen el cas que el consumidor sol·liciti un ús especial i el venedor li asseguri que el bé que ha adquirit li ho proporcionarà. A més, el producte que escompra ha de presentar les qualitats i comportaments adequats. D’aquesta manera, una olla a pressió ha de cuinar més de pressa que unamarmita tradicional.

 

Aplicació de la Llei

La Llei obliga el venedor de béns de consum, per una banda, i els consumidors com a destinataris finals, per l’altra. És a dir, queden exclosos els contractes que es fan entre particulars, ja que la Llei només preveu la compra-venda entre un venedor professional i un consumidor.

S’aplica sempre que es compra un bé de consum, és a dir, qualsevol objecte o producte de consum privat. Queden exclosos els béns adquirits en una venda judicial (subhasta de béns confiscats). Tampoc no estan sotmeses a aquesta llei la distribució d’aigua o gas no envasat per a la venda.

 

Reclamació en cas d’error en el producte

El primer responsable del producte és el venedor. Això no obstant, el consumidor pot recórrer directament al fabricant o a l’importador, si el fet de recórrer al venedor li suposa una càrrega. Per exemple, si durant unes vacances lluny de casa s’ha adquirit una càmera de fotos digital que no respon al que s’ha ofert a la botiga, resulta més fàcil per al consumidor recórrer al fabricant o importador que a l’establiment on la va comprar.

En cas que el producte no respongui a les característiques anunciades, el consumidor pot optar entre la reparació del bé o la seva substitució, tret que resulti impossible o desproporcionat. Si la reparació o substitució no són possibles o resulten desproporcionades, el consumidor pot optar per una rebaixa adequada del preu o per la resolució del contracte, és a dir, la devolució del preu.

El consumidor no pot exigir la substitució si es tracta de béns de segona mà o béns impossibles de substituir. Per exemple, no es pot exigir lasubstitució si aquest bé ja no es fabrica o no en queden existències, si s’adquireix un vehicle de segona mà i tampoc, a causa de la impossibilitat que comporta, es pot substituir una obra d’art, una antiguitat o un disseny de roba exclusiu. La substitució és desproporcionada si es tracta d’un defecte petit que és fàcil de reparar. La reparació és desproporcionada si és antieconòmica, és a dir, si és més cara la reparació que el valor del bé.

 

Períodes de reclamació

El consumidor ha de denunciar l’error en un termini de dos mesos des que el va detectar. En aquest sentit, si el problema ha aparegut durant elssis mesos després de comprar el producte, el venedor ha de fer efectiva la garantia, ja que en aquest període de temps es dona per fet que el problema ve de fàbrica. Això no obstant, si han passat aquests sis mesos, és el consumidor qui ha de demostrar que l’error ve de fàbrica i que no ha estat provocat per un mal ús del producte.

La Llei estableix que durant els sis mesos posteriors a l’entrega del bé reparat, el venedor respon dels errors que van dur a la reparació, suposant que es tracta del mateix error si es produeixen defectes de la mateixa naturalesa que els reparats inicialment. Per fer efectiva aquesta garantia de reparació, el consumidor ha de guardar el comprovant de la reparació i del servei tècnic que, en el seu moment, va reparar el producte.

 

Error després de la reparació o substitució

La Llei recull aquestes possibilitats: Si el consumidor va preferir la substitució d’un producte amb error per un altre d’igual, pot sol·licitar al venedor la reparació, sempre que no sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la devolució de l’import. Altrament, si davant un error en un producte es va preferir reparar-lo, el consumidor pot exigir un canvi, una rebaixa del preu o la devolució de la totalitat de l’import desemborsat.

Però la Llei no especifica ni la quantitat ni el tipus de rebaixa del preu que el venedor ha de fer-li al consumidor en cas que aquesta sigui l’opció escollida. Així, les dues parts que intervenen en la compra-venda estan obligades a arribar acords satisfactoris per a totes dues parts.

 

Negar-se a reparar, rebaixar el preu o retornar l’import

Si ens trobem dins dels sis primers mesos, s’ha d’exigir la reparació i sol·licitar el Full de Reclamacions i insistir, fins i tot, fins a arribar a judici. Se suposa que l’error ja existia. Però si ja han transcorregut els sis primers mesos, ens trobem en la situació inversa. És el consumidor qui ha dedemostrar que el producte es va adquirir amb l’error.

En qualsevol cas, el consumidor haurà de negociar i, si no està d’acord amb la rebaixa que el venedor li ofereix, podrà recórrer a un taxador per determinar el preu del producte després de la reparació i sol·licitar la rebaixa del preu en aquest sentit.

 

Manual d’instruccions i mala instal·lació

Si un consumidor fa un mal ús d’un producte perquè el manual d’instruccions és incorrecte, la llei de garanties protegeix el consumidor i pot exigir la reparació o la substitució. De la mateixa manera, si l’error es produeix per una mala instal·lació provocada tant per les instruccions errònies del manual com pels tècnics enviats pel venedor, també n’és responsable aquest últim.

 

En cas de reparació o trasllat a un servei tècnic, què ha de pagar el consumidor?

No res. Durant el període en què és efectiva la garantia, el venedor o productor s’ha de fer càrrec del cost dels desplaçaments, de les peces i del temps de reparació. A més, mentre el producte es trobi al servei tècnic, se suspèn el temps de garantia. És a dir, que no corre el rellotge. D’altrabanda, a part d’exigir l’aplicació de la garantia (la reparació, canvi, rebaixa del preu o devolució de l’import), el consumidor pot exigir una indemnització pels danys o perjudicis derivats de l’avaria i el temps de reparació. Per exemple, si un usuari adquireix una nevera que s’espatlla al cap d’una setmana d’haver-la comprat, a banda de sol·licitar que es faci efectiva la garantia, l’usuari pot exigir una indemnització pels aliments ques’han fet malbé a causa del mal funcionament de l’electrodomèstic.

 

Garantia comercial

La garantia comercial és aquella que el fabricant, distribuïdor o venedor dona i que ha de superar sempre la que ofereix la llei, ja que aquesta última s’entén com la mínima exigible pel consumidor. També és una eina de màrqueting de les empreses. Això no obstant, la garantia ha de complir uns determinats requisits, com ara deixar clar a què s’aplica, l’objecte o producte que té lagarantia esmentada i el nom i l’adreça de qui l’ofereix.