Condicions generals de contratació

Introducció

Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de productes (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc webcecbll.cat, propietat de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT sota la marca comercial de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes. CENTRE DE ESTUDISCOMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i ho tindrà a disposició de l’USUARI per si aquest li hosol·licita.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta lleio en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi
 • És una persona amb prou capacitat per
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web delPRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret demodificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l’USUARI és CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, amb domicili sociala Carrer Estelí, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), NIF G08890659 i amb telèfon d’atenció al client 936663527.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant les seves dades, sobre les quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de laveracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquestaccepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

 

Rectificació de les dades

Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho alcorreu cecbll@llobregat.info perquè CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT els corregeixi el més aviat possible.

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.

 

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a laprotecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent de les seves dades i a no posar-les a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de lapèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de
 3. Dret de
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de
 10. Forma de pagament, despeses i
 11. Procés de
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del
 13. Garanties i
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestescondicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha  estat expressament acceptada per avançat i per escritpel PRESTADOR.

 

2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant empreses de missatgeria (POSTAL EXPRESS, SEUR, UPS, STD, etc.), segons ladestinació designada lliurement per l’USUARI.

L’enviament s’efectuarà un cop s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament de la comanda.

El termini d’entrega es comprèn entre 2 i 6 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. La data previstad’enviament i lliurament es subministraran prèviament a la confirmació de la comanda.

 

Falta d’execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè el producte contractat no estigui disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de lamanca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que peraixò es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI sónfalses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu,hagi signat el document de recepció de l’entrega.

El PRESTADOR respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament de la comanda, podentl’USUARI, mitjançant una simple declaració, exigir-li l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits l’USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.

L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte adquirit fins que el PRESTADOR compleixi amb lesobligacions establertes en aquest contracte.

Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el documentde recepció de l’entrega.

 

3. DRET DE DESISTIMENT 

Formulari de desistiment: Descarregar formulari

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’artícle 102 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per a l’exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial d’acord amb l’article 105 del RDL 1/2007​.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí​​

Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, per correu electrònic a cecbll@llobregat.info, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

Un cop l’USUARI hagi estat autoritzat per fer la devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, Carrer Estelí, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

 

4.    RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adrecesde contacte:

Postal: CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
Carrer Estelí, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 936663527
E-mail: cecbll@llobregat.info

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution) 

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes duesparts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins quedesaparegui la causa de força major.

 

6. COMPETÈNCIA 

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i  compliment de la resta no esveuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació. L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en totala seva extensió.

 

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CENTRE DE ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT o alque s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació o qualsevol altreservei addicional i annex al producte adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoracióeconòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses detransport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’ha d’enviar en format paper juntament amb el producte adquirit. Es potdescarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocaraquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 936663527 o a travésdel correu electrònic a l’adreça cecbll@llobregat.info.

 

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevatde pacte exprés per escrit en contrari.

Existeix una despesa fixa de 6 € per a qualsevol enviament.

 

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit . La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur
 • Transferència bancaria

 

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controlsd’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, ique pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitatamb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

 

11. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Uncop guardada la cistella es procedeix a calcular els càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totesdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 • Selecció dels productes a comprar que son inclosos a la cistella de la compra.
 • Al final del procés, fem clic en el botó “Visualitza la cistella” per accedir a la pàgina de resum de la comanda.
 • Al final de la pàgina de la cistella de compra, s’ha de fer clic en el botó “Vés a caixa” i incloure les dades personals.
 • Una vegada que clicat el botó “Realitzar la comanda”, serà redirigit a la pàgina de REDSYS que gestiona el pagament on-line.

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correude l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

 

Comandes (sol·licituds de compra)

Prèviament a la confirmació de la comanda es subministrarà informació sobre l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

 

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable ino afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis i a la formació, en la seva totalitat o en part, quanl’USUARI no compleixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codide pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici dequalsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

 

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al que pot accedir clicant aquí.

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. Qualsevolcontrovèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.

 

Informació sobre les garanties de la venda de béns de consum

Béns regulats per la llei

La Llei de Garanties s’aplica sobre els béns mobles de consum privat, és a dir, els béns de consum: des d’un electrodomèstic fins a un vehicle, passant per mobles, objectes de tot tipus, fins i tot obres d’art. Queden eliminats els serveis i els béns immobles, per la seva naturalesa.

La Llei exclou la compra-venda entre particulars.

Per als béns de consum nous, la garantia és de dos anys, mentre que per als productes de segona mà, la garantia és d’un any. Durant els sis primers mesos de garantia d’un producte nou, es pressuposa que el dany és de fàbrica i el venedor ha d’assumir totes les despeses de reparació, tant les peces, com el trasllat i les hores de treball. El temps de garantia quedarà en suspensió durant el temps que el producte o objecte estiguireparant-se.

 

Producte en bon estat

La llei considera que un consumidor s’ha de sentir satisfet amb el producte adquirit si compleix els requisits següents: el producte s’ajusta a la descripció donada pel venedor i té les qualitats manifestades per mitjà d’una demostració o model. També ha de servir per al que s’indica tant enel manual d’instruccions com en les indicacions verbals pronunciades pel venedor o en un vídeo demostratiu. També serveixen com a ús habitual la publicitat, les indicacions reflectides en una etiqueta o un ús que vingui donat per les característiques pròpies del producte. També ha de ser aixíen el cas que el consumidor sol·liciti un ús especial i el venedor li asseguri que el bé que ha adquirit li ho proporcionarà. A més, el producte que escompra ha de presentar les qualitats i comportaments adequats. D’aquesta manera, una olla a pressió ha de cuinar més de pressa que unamarmita tradicional.

 

Aplicació de la Llei

La Llei obliga el venedor de béns de consum, per una banda, i els consumidors com a destinataris finals, per l’altra. És a dir, queden exclosos els contractes que es fan entre particulars, ja que la Llei només preveu la compra-venda entre un venedor professional i un consumidor.

S’aplica sempre que es compra un bé de consum, és a dir, qualsevol objecte o producte de consum privat. Queden exclosos els béns adquirits en una venda judicial (subhasta de béns confiscats). Tampoc no estan sotmeses a aquesta llei la distribució d’aigua o gas no envasat per a la venda.

 

Reclamació en cas d’error en el producte

El primer responsable del producte és el venedor. Això no obstant, el consumidor pot recórrer directament al fabricant o a l’importador, si el fet de recórrer al venedor li suposa una càrrega. Per exemple, si durant unes vacances lluny de casa s’ha adquirit una càmera de fotos digital que no respon al que s’ha ofert a la botiga, resulta més fàcil per al consumidor recórrer al fabricant o importador que a l’establiment on la va comprar.

En cas que el producte no respongui a les característiques anunciades, el consumidor pot optar entre la reparació del bé o la seva substitució, tret que resulti impossible o desproporcionat. Si la reparació o substitució no són possibles o resulten desproporcionades, el consumidor pot optar per una rebaixa adequada del preu o per la resolució del contracte, és a dir, la devolució del preu.

El consumidor no pot exigir la substitució si es tracta de béns de segona mà o béns impossibles de substituir. Per exemple, no es pot exigir lasubstitució si aquest bé ja no es fabrica o no en queden existències, si s’adquireix un vehicle de segona mà i tampoc, a causa de la impossibilitat que comporta, es pot substituir una obra d’art, una antiguitat o un disseny de roba exclusiu. La substitució és desproporcionada si es tracta d’un defecte petit que és fàcil de reparar. La reparació és desproporcionada si és antieconòmica, és a dir, si és més cara la reparació que el valor del bé.

 

Períodes de reclamació

El consumidor ha de denunciar l’error en un termini de dos mesos des que el va detectar. En aquest sentit, si el problema ha aparegut durant elssis mesos després de comprar el producte, el venedor ha de fer efectiva la garantia, ja que en aquest període de temps es dona per fet que el problema ve de fàbrica. Això no obstant, si han passat aquests sis mesos, és el consumidor qui ha de demostrar que l’error ve de fàbrica i que no ha estat provocat per un mal ús del producte.

La Llei estableix que durant els sis mesos posteriors a l’entrega del bé reparat, el venedor respon dels errors que van dur a la reparació, suposant que es tracta del mateix error si es produeixen defectes de la mateixa naturalesa que els reparats inicialment. Per fer efectiva aquesta garantia de reparació, el consumidor ha de guardar el comprovant de la reparació i del servei tècnic que, en el seu moment, va reparar el producte.

 

Error després de la reparació o substitució

La Llei recull aquestes possibilitats: Si el consumidor va preferir la substitució d’un producte amb error per un altre d’igual, pot sol·licitar al venedor la reparació, sempre que no sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la devolució de l’import. Altrament, si davant un error en un producte es va preferir reparar-lo, el consumidor pot exigir un canvi, una rebaixa del preu o la devolució de la totalitat de l’import desemborsat.

Però la Llei no especifica ni la quantitat ni el tipus de rebaixa del preu que el venedor ha de fer-li al consumidor en cas que aquesta sigui l’opció escollida. Així, les dues parts que intervenen en la compra-venda estan obligades a arribar acords satisfactoris per a totes dues parts.

 

Negar-se a reparar, rebaixar el preu o retornar l’import

Si ens trobem dins dels sis primers mesos, s’ha d’exigir la reparació i sol·licitar el Full de Reclamacions i insistir, fins i tot, fins a arribar a judici. Se suposa que l’error ja existia. Però si ja han transcorregut els sis primers mesos, ens trobem en la situació inversa. És el consumidor qui ha dedemostrar que el producte es va adquirir amb l’error.

En qualsevol cas, el consumidor haurà de negociar i, si no està d’acord amb la rebaixa que el venedor li ofereix, podrà recórrer a un taxador per determinar el preu del producte després de la reparació i sol·licitar la rebaixa del preu en aquest sentit.

 

Manual d’instruccions i mala instal·lació

Si un consumidor fa un mal ús d’un producte perquè el manual d’instruccions és incorrecte, la llei de garanties protegeix el consumidor i pot exigir la reparació o la substitució. De la mateixa manera, si l’error es produeix per una mala instal·lació provocada tant per les instruccions errònies del manual com pels tècnics enviats pel venedor, també n’és responsable aquest últim.

 

En cas de reparació o trasllat a un servei tècnic, què ha de pagar el consumidor?

No res. Durant el període en què és efectiva la garantia, el venedor o productor s’ha de fer càrrec del cost dels desplaçaments, de les peces i del temps de reparació. A més, mentre el producte es trobi al servei tècnic, se suspèn el temps de garantia. És a dir, que no corre el rellotge. D’altrabanda, a part d’exigir l’aplicació de la garantia (la reparació, canvi, rebaixa del preu o devolució de l’import), el consumidor pot exigir una indemnització pels danys o perjudicis derivats de l’avaria i el temps de reparació. Per exemple, si un usuari adquireix una nevera que s’espatlla al cap d’una setmana d’haver-la comprat, a banda de sol·licitar que es faci efectiva la garantia, l’usuari pot exigir una indemnització pels aliments ques’han fet malbé a causa del mal funcionament de l’electrodomèstic.

 

Garantia comercial

La garantia comercial és aquella que el fabricant, distribuïdor o venedor dona i que ha de superar sempre la que ofereix la llei, ja que aquesta última s’entén com la mínima exigible pel consumidor. També és una eina de màrqueting de les empreses. Això no obstant, la garantia ha de complir uns determinats requisits, com ara deixar clar a què s’aplica, l’objecte o producte que té lagarantia esmentada i el nom i l’adreça de qui l’ofereix.