L’Atles del Baix Llobregat

L'Atles del Baix Llobregat

L’edició de l’Atles del Baix Llobregat significa la continuació de la sèrie d’atles dedicats a les comarques de Catalunya que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), va iniciar l’any 1994 amb la publicació de l’Atles de la Val d’Aran.

Amb l’edició d’aquesta sèrie, l’ICC dedica part del seu esforç instituc ional a aportar nous documents que si ntetitzin la rea litat geogràfica de cada comarca, al costat d’altres publicacions com els volums de l’Inventari Cartogràfic de Catalunya i els fulls del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. La col·lecció dels quaranta-un atles comarcals s’ha plantejat de manera homogènia, però reflectint en cada cas les si ngularitats que defineixen cada lloc, que permeten entendre’! i que contribueixen a difondre el coneixement geogràfic del nostre país.

El tractament comarcal no significa, és evident, l’anàlisi aïllada de la comarca respecte del seu entorn: les interrelacions amb les comarques veïnes i la resta de Catalunya es fan paleses reiteradament al llarg de cada volum. La comprensió global de la rea li tat· geogràfica del nostre país és un requeriment constant que es nodreix del coneixement específic de les realitats territorials que el formen. La col·lecció d’atles comarcals s’ha projectat amb la finalitat de faci litar eines útils al públic en general. Pel seu contingut i l’express ió gràfica que s’h i aporta, es tracta d’una obra que també constitueix una base de treba ll per a centres docents i ofereix orientacions per a treball s d’ investigació més especialitzats.