Associa’t

Quotes 2020

 

 • General: 40 €/any 
 • Quota reduïda (menors de 25 anys, jubilació, atur, famílies amb més d'un soci...): 25 €/any
 • Quota per a persones jurídiques: 54 €/any
 • Quota voluntària especial: 50 €/any
 • Quota voluntària de padrinatge: 100 €/any
 • Quota voluntària de mecenes: a partir de 100 €/any

 

Beneficis dels nostres socis i sòcies

 • Un carnet de soci/sòcia Recercat, amb descomptes en diversos establiments i serveis culturals arreu del territori de parla catalana
 • Regal de benvinguda: un lot dels llibres publicats fins al moment pel CECBLL
 • Gratuïtat en totes les publicacions del CECBLL
 • Préstec bibliotecari
 • Recepció del Butlletí de l’entitat, de l'agenda comarcal i de les activitats del Centre
 • Desgravació de la quota de soci en la declaració de la renda
 • Quota reduïda per a totes les nostres activitats amb preu públic
 • Difusió de la vostra activitat personal de caràcter cultural o científic (conferències que impartiu, llibres publicats, premis, etc)
 • Preferència en la difusió dins l’agenda comarcal del Centre
 • Dret a proposar projectes culturals o científics per al seu desenvolupament dins el CECBLL
 • Dret a incorporar-se a alguna de les comissions o grups de treball de l’entitat
 • Assistència a l’assemblea anual, espai de participació en la presa de decisions

La realització d'aquests projectes està vinculada a la implicació i a l'ampliació de la base social de l'entitat i a la consecució de nous mecenatges, estímuls que ajudaran a consolidar el CECBLL i a esperonar-lo cap al futur.

Deduccions fiscals de les aportacions al CECBLL

Donacions a entitats beneficiàries del mecenatge, Llei 49/2002

Les quantitats donades per persones físiques contribuents de l'IRPF tindran dret a deduir, de la quota íntegra, el resultat d'aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius i aportacions amb dret a deducció, l'escala següent:

Base de la deducció, import fins a Percentatge de la deducció
Fins a150 euros 75%
Resta base de deducció 30%

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà del 35%.

La base de la deducció per al donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

Les quantitats donades per part d'empreses mercantils o d'altres persones jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002).

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat serà del 40%.

La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l'Impost de Societats del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al que es produeixi la donació.

Si les aportacions que fan les persones jurídiques s'articulen mitjançant un Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general (art. 25 de la Llei 49/2002), les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles (en la seva totalitat, sense limitació) en la determinació de la base de l'Impost de Societats de la persona jurídica col·laboradora. A aquests efectes, s'entén per Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general aquell conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l'objecte o la finalitat de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador/a a l'activitat esmentada. En aquests convenis, la difusió de la participació del col·laborador/a no constitueix cap prestació de serveis, i per tant, no està subjecta a IVA.

Associa't

No permetis que la cultura s'aturi

  Nom i cognoms

  DNI

  Data naixement

  Adreça completa

  Telèfon mòbil

  Correu electrònic

  Professió

  Número de compte bancari

  Dijous 14 de gener a les 19:30 h al Cinebaix i en streaming Inscripció a cecbll@llobregat.info